Privacy Policy

Privacy document

Bij een bezoek aan onze website worden er alleen noodzakelijke cookies op uw computer geplaatst om de site goed te kunnen lezen.

Voor een goede behandeling en een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een medisch-dossier aanleg.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw leefsituatie, gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken & behandelingen. Tevens worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke- & medische gegevens
  • Ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie;
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier zullen worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen;
  • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar;
  • Via een verklaring ouderlijk gezag, geven ouders/voogd/verzorgenden van minderjarige kinderen, schriftelijk toestemming tot de behandeling;
  • Mocht er een data-lek zijn heb ik daarvoor een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ik daarnaar handelen en indien nodig u, als cliënt, daarvan op de hoogte brengen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U, als cliënt, hebt het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.

De gegevens in het cliënt-dossier blijven, zoals in de Wet op de Behandeling Overeenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

NVST-licentie : L2683

AGB-codes : 90-0446/53308

RBCZ/TCZ- licentie : 107167R